Klacht?

U vraagt bij inschrijving op onze basisschool of wij een deel van de opvoeding van uw kind willen overnemen. Dit kan alleen met groot vertrouwen in de school en de leerkrachten. Dit geldt ook van ons uit naar u als ouder. Wij verwachten dat u achter onze activiteiten staat.
Het is op De Ceder gewoon om bij twijfel of bij vragen (van beide zijden) dit bespreekbaar te maken.

Open communicatie

  • De Ceder is een open school, leerkrachten en directie staan altijd open voor uw vragen en mening. Toch willen wij u hierbij verzoeken met het volgende rekening te houden.
  • Wilt u de leerkracht spreken, maak dan even een afspraak. Snel even voor de les is voor de leerkracht niet handig.
  • Heeft u kritiek of vragen, wendt u zich dan eerst tot de betreffende leerkracht of de klassenouders. Komt u er met de leerkracht of klassenouders niet uit, ga dan naar de schoolleiding.
  • Verifieer eventuele verhalen van uw kind altijd bij de betrokken leerkracht voordat u uw mening vormt.
  • Bespreek problemen of kritiek altijd met de betrokken persoon en bij voorkeur niet op het schoolplein.
  • Wilt u zaken bespreken over schoolbeleid, dan kunt u zich het beste richten tot de MR. Bijvoorbeeld via de MR mailbox.

Heeft u een klacht?
Gaat iets niet helemaal zoals u had verwacht? Vraag een gesprek aan met de leerkracht.
Vaak geeft het gesprek al meer duidelijkheid.

Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Klachten kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze op school te bespreken met de leerkracht of directie of de speciaal daarvoor aangewezen contactpersoon. Indien het interne traject geen oplossing biedt, dan kan de klacht worden besproken met de externe vertrouwenspersoon of uiteindelijk worden behandeld door de Klachtencommissie Onderwijs. Scholen dienen namelijk te beschikken over een klachtenregeling. Onze school is aangesloten bij de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. De functie van externe vertrouwenspersoon is ondergebracht bij de GGD Hollands Noorden.

Interne contactpersonen
De interne contactpersonen zijn binnen de school de aangewezen functionaris voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders/verzorgers die een klacht hebben. Bij klachten op het gebied van ongewenst gedrag verwijst de contactpersoon naar de externe vertrouwenspersoon en helpt ouders/verzorgers en/of leerlingen eventueel het eerste contact te leggen. Daarnaast heeft de interne contactpersoon een taak op het gebied van het verbeteren van het schoolklimaat en de veiligheid op scholen.
Als contactpersoon is aangewezen op onze school: Berty Verwoerd, intern begeleider

Externe vertrouwenspersoon
Een externe vertrouwenspersoon heeft vooral een taak in de opvang en hulpverlening. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders/verzorgers en leerlingen van de school bij de behandeling van klachten waarbij er sprake is van ongewenst gedrag en heeft tevens een informatieve functie voor medewerkers van de school. Van ongewenst gedrag is onder andere sprake in geval van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld.
De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten van ouders/verzorgers en leerlingen tegen medewerkers van een school en bij klachten die ontstaan tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon is er niet voor klachten die in de thuissituatie spelen. Indien een medewerker van school advies en begeleiding nodig heeft, dan wordt verwezen naar de arbodienst van de school. Tevens levert de externe vertrouwenspersoon een bijdrage aan activiteiten gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag door bijvoorbeeld het geven van voorlichting en presentaties voor bijvoorbeeld ouders/verzorgers, interne contactpersonen en leerkrachten.
Indien u (ouder/verzorger, leerling of medewerker van een school) een klacht aangaande ongewenst gedrag heeft, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze kijkt hoe de klacht het beste aangepakt kan worden. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouders/verzorgers, leerlingen en school. Indien dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan de kla(a)g(st)er eventueel begeleiden bij alle stappen.
Voor onze school zijn mevrouw mevrouw I. Ursem en mevrouw E. Labree de externe vertrouwenspersonen. Ze zijn werkzaam bij de GGD Hollands Noorden.

Bereikbaarheid
De externe vertrouwenspersonen kunt u schriftelijk dan wel telefonisch bereiken.
U kunt een brief sturen waarin u uw klacht vermeldt. Vergeet hierin a.u.b. niet uw telefoonnummer te vermelden, zodat u terug gebeld kan worden.
GGD Hollands Noorden
T.a.v Externe vertrouwenspersoon
Antwoordnummer 528
1740 VB Schagen
Bij het gebruik van dit adres geldt binnen de GGD een speciaal protocol voor behandeling van post en archivering ter bescherming van de privacy van betrokkenen.
U kunt de externe vertrouwenspersoon op werkdagen ook bellen. Het telefoonnummer is 088-0100500. In de schoolvakanties kan het voorkomen dat de bereikbaarheid minder is.

Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
Indien intern op school geen oplossing wordt gevonden of de klacht niet naar tevredenheid van kla(a)g(st)er wordt opgelost, kan de klacht voorgelegd worden aan de klachtencommissie. De klachtencommissie neemt na ontvangst van de schriftelijke klacht deze – mits de klacht qua termijn en inhoud – ontvankelijk is, in behandeling. Beide partijen (kla(a)g(st)er en school) worden altijd in de gelegenheid gesteld hun mening te geven (hoor en wederhoor). Na behandeling van de klacht, doet de Klachtencommissie uitspraak en geeft een advies aan het bestuur van de school. Het bestuur van de school beslist uiteindelijk wat er met dit advies gebeurt.
De klachtencommissie heeft een reglement en een eigen klachtenregeling, die u via de website kunt inzien klik hier.

Bereikbaarheid klachtencommissie
De klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs is te bereiken op:
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
Contactpersoon de heer mr. H. Nentjes
Telefoonnummer klachtencommissie 070 – 3925508 (van 9 tot 12 uur)
E-mailadres info@geschillencies-klachtencies.nl
Telefoonnummer Landelijke geschillen- en bezwarencommissies voor het katholiek onderwijs:
070 – 3457097 (van 9 – 12 uur)
Fax algemeen: 070 – 3020836