Ouders, MR & OR

U als ouder en wij als school zijn partners in de opvoeding. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen gelukkiger zijn, hun talenten beter ontplooien en betere resultaten halen als hun ouders en leraren met elkaar samenwerken. Voor het succes van uw kind op school is het belangrijk dat wij elkaar regelmatig informeren. U weet dan wat u thuis kunt doen om uw kind te helpen. Wij als school hebben veel aan uw kennis en inzicht over het gedrag van uw kind. Ouderbetrokkenheid levert echt een belangrijke bijdrage aan het beste verloop van de schoolloopbaan. Onze leerlingen hebben recht op een goede samenwerking tussen school en ouders!

Wat is ouderparticipatie?

Als ouders meedoen met activiteiten op school  spreken we van ouderparticipatie. Denk hierbij aan  leesmoeders en luizenmoeders, knutsel- en techniekouders. Een formele vorm hiervan is wanneer ouders zitting hebben in de medezeggenschapsraad (GMR/MR). Ouderparticipatie gebeurt veel op school en wordt door leerlingen, leraren en ouders als plezierig ervaren.

Wij hebben een vorm samengesteld die in het verleden de beste ervaringen heeft opgeleverd.

WAT DOET DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)?

De directie vraagt de MR over tal van onderwerpen instemming of advies. De MR vertegenwoordigt iedereen in de organisatie: ouders en leerlingen, onderwijzend personeel en onderwijs ondersteunend personeel. Omdat de MR een zinvolle bijdrage levert als gesprekspartner die de verschillende achterbannen vertegenwoordigt, vindt er regelmatig overleg plaats om de MR te raadplegen.

De MR werkt met een jaarplan om structuur te houden in de aandachtsgebieden. Om goed zicht te hebben over welke onderwerpen hun aandacht hebben en welke ze laten liggen.

WAT DOET DE OUDERVERENIGING (OV)?

De OV is er voor het regelen van de schoolactiviteiten. De verantwoordelijk voor het geld van de ouderbijdrage ligt bij de oudervereniging. Zij, als ouders, beheren en besteden zorgvuldig het geld van de ouders. De oudervereniging verlicht de belasting voor leerkrachten in de voorbereiding van de activiteiten. De leerkrachten blijven wel eindverantwoordelijk.

De oudervereniging heeft een eventcoach
Deze coach organiseert samen met de OV de diverse activiteiten die door de hen worden betaald. Dit doen zij ter ondersteuning van het team. Op deze manier hebben de leerkrachten minder werkdruk en dus meer tijd voor hun groep. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs.

WAT DOEN DE KLASSENOUDERS?

Zij zijn er voor iedere groep en groeien mee met de groep t/m groep 8. Deze klassenouder verlaagt de drempel voor ouders, die mogelijk makkelijker afstappen op een ouder dan op een leerkracht. De klassenouders kunnen geluiden opvangen van de groep en daardoor kunnen “problemen” eerder worden gesignaleerd en aangepakt. Klassenouders kunnen meewerken aan een betere communicatie. Ook nemen zij werk uit handen van de leerkrachten bij het organiseren van klassenactiviteiten.

De klassenouders beschikken over een activiteitenlijsten
Aan het begin van het schooljaar verspreiden we activiteitenlijsten. Hierin staan schoolactiviteiten opgenomen (zoals bijvoorbeeld Paasviering) en activiteiten voor de klas. Ouders schrijven zich direct in voor het hele jaar. Klassenouders spreken ouders aan die hun lijst nog niet hebben ingeleverd. Wij merken dat het persoonlijk vragen van ouders nog het meeste oplevert. Vandaar dat we ook inventariseren waar ouders goed in zijn/ wat zij voor hun beroep doen.